Publicatie’s Jac.Zwarts

BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHRIFTEN VAN Dr JACOB ZWARTS 1915-1940

Bron: Bijlage van Habinjan, Officieel Orgaan van de P. I. G. te Amsterdam, No. 3, 4e Jaargang Januari 1951 Sjewat 5711, (door ons hier voorzien van links (en door OCR mogelijk hier en daar ook drukfouten)

Direct naar de lijst

Inleiding door Dr. Jaap Meijer

In November 1950 werd aan L. Fuks waarnemend conservator der Bibliotheca Rosenthaliana en ondergetekende vanwege het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland een opdracht verleend tot het samenstellen van een bibliografie van de Geschiedenis der Joden hier te lande. Eenmaal bezig met het voorbereidend werk bleek ons hoe noodzakelijk enerzijds hoe moeilijk en gecompliceerd anderszijds deze taak wel was.

Mede teneinde dit te demonstreren bewerkte ondergetekende naar de gegevens van wijlen Zwarts zelf een bibliografie van de geschriften, die deze veelschrijver merendeels op het onderhavige gebied heeft gepubliceerd. Een eenvoudig dilettant was Jac. Zwarts; dilettant in de oorspronkelijke zin van liefhebber. Een ijverig sprokkelaar in dienst van de Muze; miskend en verguisd door menig hoovaardige, die het zelf veelal niet verder bracht dan tot onvruchtbare critiek.

Zwarts heeft door vele gelukkige vondsten de geschiedschrijving der Joden in Nederland belangrijke diensten bewezen. Ook al werd de uitwerking van de gegevens menigmaal belemmerd door gebrek aan geroutineerd vakmanschap, blijven wij hem dankbaar voor de taaie onverzettelijkheid en milde opofferingsgezindheid menige brief uit zijn archief legt daarvan getuigenis af waarmede hij zijn dikwerf zware levenstaak heeft volbracht.

De omstandigheid, dat onze bibliotheken door aankoop in het bezit kwamen van Zwarts’ geestelijke nalatenschap, dwong als het ware tot het publiceren van deze bibliografie. Doordat de gegevens daarvoor door hemzelf waren verzameld en nagenoeg alle publicaties zich onder zijn papieren bevonden, kun deze arbeid gevoegelijk worden beschouwd als de zwanenzang van de overleden auteur, wiens eigen wensen tot het uiterste door ons werden eerbiedigd in een bewerking, die slechts moge demonstreren hoezeer wij ons tegenover deze dode verplicht gevoelden; wij, die hem nimmer gedurende zijn leven hebben mogen ontmoeten.

Jacob Zwarts is geboren te Utrecht op 16 October 1899 als zoon van Hartog Carel Zwarts en Helena de Leeuw. Na op grond van vele publicaties toegelaten te zijn tot de academische studie, studeerde hij kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1935 promoveerde hij te Amsterdam op een proefschrift De Zevenarmige Kandelaar in de Romeinse Diaspora”. In 1942 werd hij te werk gesteld in het werkkamp Vledder (Drente), vanwaar hij op de beruchte Vrijdagavond Sjemienie Atseret, 2 October 1942, is weggehaald. Enige dagen later werd hij uit Westerbork doorgestuurd. Noch de plaats, noch de datum van zijn sterven is tot de dag van vandaag bekend geworden*.

Wij, die hem vandaag ten goede gedenken, nemen van deze gedeporteerde mede-Jood afscheid, in het besef, dat ook hij zich in zijn vruchtbaar scribentenleven gedurig gedreven wist door een aanhankelijke liefde jegens ons oude volk. Een liefde, die hem bleef activeren tot de dag, waarop de Duitse moordenaar zijn klauwen naar hem uitstak.

Dat een belangrijk deel van Zwarts’ arbeid ten goede kwam aan de historie der Nederlandse Sefardiem was voor de Redactie van Habinjan” aanleiding haar kolommen open te stellen voor deze pennevrucht. Wij betuigen daarvoor onze erkentelijkheid.

JAAP MEIJER. Biliothecaris Ets Haim

*Inmiddels bekend: Sakrau 30-4-1943

Bibliografie

Jaar:

1915 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919 – 1920 – 1921 – 1922 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929 – 1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939 – 1940

top van de bladzij

1915

No. 1 „Schets van de geschiedenis der Joden te Maarssen en Maarsseveen. Bijdrage tot de geschiedenis der Joden in Nederland”. (Nieuw Israël. Weekblad, Vrijdag 26 Maart 1915, No. 43), nagedrukt in „Het Nieuws voor Maarssen, Maarsseveen, Zuilen en Tienhoven” van Zaterdag 3 April 1915, 35ste jaargang, No. 26.

No. 2 „De Synagoge der verdwenen Joodsche Gemeente te Maarsseveen“. (Nieuw Israël. Weekblad, Vrijdag 13 Augustus 1915, No. 11.)

No. 3 „De Synagoge der verdwenen Joodsche Gemeente Maarsseveen”. (Nieuws voor Maarssen, Maarsseveen, Zuilen en Tienhoven). Gehele omwerking van No. 2 direct daarop verschenen, ook in overdruk.

top

1916.

No. 4 “Benoeming  van een Voorzanger door de Gedep. Staten van Utrecht”. (Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, dl. XII, afl. 4.)

top

1917

No. 5 Iets over R. Saul ben Arje Leb, Opperrabbijn bij de Hoogduitsche Joodsche Gemeente te Amsterdam”. (Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, Vrijdag 17 Augustus 1917. Met J. M. Hillesum’s Bijdrage: Over de Geschiedenis der Joden in de Provincie Utrecht in feestprogramma installatie O.R. Justus Tal, 6 Januari 1918, Utrecht.

top

1918

No. 6 Het Jodenkerkhof van de Bilt“. (Weekblad voor de Israël.Huisgezinnen van Vrijdag 25 Januari 1918, 49ste Jaargang No. 4)

top

1919

No. 7 „Het oponthoud van den Amsterdamschen Opperrabbijn R. Eliezer ben Brody te Amersfoort“. (Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, Vrijdag 18 en 25 April 1919, No. 6 en 7, 35ste Jaargang). Zie ook No. 90.

top

1920

No. 8 „De Maarssensche Sabbathgrens in het jaar 1725″. (Weekblad voor Israël. Huisgezinnen van Vrijdag 4 Juni 1920, Jaargang 5; No. 23.)

No. 9 „Een Portugeesche Joodsche Vestiging te Amersfoort op het midden der 17de eeuw“.(Nieuw Israël. Weekblad Vrijdag 17 September 1920, Jaargang 56, No. 17.)

No. 10 „Hoogduitsche Joden te Maarseveen I”. (Bijdrage tot de Geschiedenis der Joden in Nederland) (Centraal Blad voor Israël in Nederland van Vrijdag 1 en 8 October 1920. jaargang 36, No. 30 en 31.)

No. 11 „Een Synagoge gerechtelijk gesloten?” (Weekblad voor Israël. Huisgezinnen, Vrijdag 15 October 1920. Jaargang 51, No. 42.)

No. 12 „Uit het Verleden der Portugeesche Joden in de Vechtstreek“.Overgedrukt uit het Jaarboekje 1920 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.

No. 13 „De Bibliotheca Rosenthaliana” in De Geïllustreerde Joodsche Post. Jaargang I, 15 December 1920 (Proefnummer), ibid. 23 December 1920(Proefnummer).

top

1921

Ibid. in No. I, Jaargang I van 6 Januari 1921.(Iets gecorrigeerd door O.R. J. Tal?)

No. 14 „De Nederlandsche Opperrabbijnen van het heden en verleden” I. Chacham Menasseh ben Israël (1604 – 1657). (Geïllustreerde Joodsche Post. Jaargang I, No, 2, 13 Januari 1921.)

No. 15 „De Nederlandsche Opperrabbijnen van het heden en verleden” II. Chacham Isaac Aboab da Fonseca (1605-1693.)(Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang I, No. 4, 27 Januari 1921.)

No. 16 ,.Een zeldzaam Utrechtsch-Joodsch Boekje“. (Bibliotheekleven. Orgaan der Centr. Ver. v. openbare leeszalen en bibliotheken en van de Ned. Vereeniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren, Jaargang VI, No. 2, afl. Februari 1921.)

No. 17 ,De Joden van Toledo in Spanje”. (Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang I, No. 6, 7 en 8, van 10, 17 en 24 Februari 1921.)

No. 18 „De Nederlandsche Opperrabbijnen van het heden en verleden”. III. Chacham Jacob Sasportas (1610-1698.) (Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang I, No. 9, van 3 Maart 1921.)

No. 19 ‘,Het verblijf van Prins Willem V te Amersfoort ten huize van den Joodschen tabaksplanter Benjamin Cohen”, overgedrukt uit het „Utrechtsch Provinc. & Stedelijk Dagblad” van 23, 24, 26, 29, 30, 31 Maart en van 1, 3, 4, 5,April 1921.) [in Weekblad voor Israëlitische huisgezinnen 3 juni 1921]

No. 20 „De Amsterdamsche Opperrabbijnen”. (Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang I, No. 17 van 28 April 1921.)

No. 21 „De Joodsche archieven in Nederland, Feiten en Wensen“.(Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 6 Mei 1921, 56ste Jaargang, No. 50 en van Vrijdag 13 Mei 1921, 56ste Jaargang No. 51.)

No. 22 „De Joodsche archieven in Nederland, Feiten en Wenken II“.(Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 3 Juni 1921, No. 2, 57e Jaargang.)

No. 23 „De Joodsche archieven in Nederland“. (Centr. Blad v. Israël. in Nederland, 37e Jaargang, No. 14, van Vrijdag 10 Juni 1921.)

No. 24 „De Nederlandsche Opperrabbijnen van het heden en verleden” IV. R. Meïr Stern en R. Arjé Leib Kalischer, twee Hoogduitsche Amsterdamsche Opperrabbijnen (einde 17de en begin 18de eeuw.,)(Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang I, No. 24 van 16 Juni 1921.)

No. 25 „De Nederlandsche Opperrabbijnen uit het heden en verleden”, V.
Tsewie Hirsch Aschkenasi: Chacham Tsewie 1658-1718. (Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang 1 nr 25 en 26 van 23 en  30 Juni 1921.)

No. 26 „De Nederlandsche Opperrabbijnen van het heden en verleden”, VI. Chacham Schelomo ben Jacob Aylion (1664-1728.)(Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang I, No 34, van 25 Augustus 1921.)

No. 27 „Transmigratie”.(Geïllustreerde Joodsche Post, Jaargang I, No. 36, van 8 September 1921.)

No. 28 „De Amsterdancsche Opperrabbijn R. Saul Löwenstamm (1755-1790) en zijn Tijd”.(Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 23 September, 30 September en `7 October 1921, Jaargang 57, No. 18, 19 en No. 20.)

No. 29 „De Nederlandsche Opperrabbijnen van het heden en verleden”, VII. Abraham ben Juda Berliner en Eleëzer ben Samuel Brody, twee Hoogduitsche Amsterdare.che Opperrabbijnen (eerste helft der i8de eeuw.) (Geïllustreerde Joodsche Post, Jaar. gang I, No. 40, van 6 October 1921.)

top

1922

No. 30 „E. Italie (Necrologie)” in het Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 20 Januari 1922, 57e Jaargang, No. 35.

No. 31 „David Lewenstein (Necrologie)” in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van Vrijdag 10 Maart 1922, 57e Jaargang, No. 42.

No. 32 „De 17de-eeuwsche Rotterdamsche Leerschool Jesiba de los Pintos“, overgedrukt uit het Rotterdamsche Jaarboekje, Rotterdam 1922. (Verbeterd herdrukt in No. 124 V.)

No. 33 „L. B. Schaap in leven Opperrabbijn te Maastricht en te Amersfoort, een Nederlandsch Opperrabbijn uit het begin der vorige eeuw en zijn tijd”. Historische schetsen in het Nieuw Israël. Weekblad van Woensdag 12 April, Vrijdag 21 April, 28 April en 5 Mei 1922. 57e Jaargang, No. 47, No. 48 (derde blad), No. 49 en No. 50.

No. 34 „Een fraai Amersfoorts huis” (geïllustreerd) in Buiten van 27 Mei 1922, 16e Jaargang, No. 21.

No. 35 „Een Jozef Israëls-herdenking” in het Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 23 Juni 1922, 58ste Jaargang, No. 5.

No. 36 „De Vestiging der Sephardiem in de Republiek der Vereenigde Nederlanden” in het Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 28 Juli, 4 Aug, 11 Augustus en 8, 15, 22 September 1922, respect. Jaarg. 58 No. 10, 11,12, 16, 17, 18.

No. 37 „Een monument van Neêrlands Jodendom te Keulen” (oproep voor de middeleeuwsche Joodsche begraafplaats te Keulen).(Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 13 October 1922, 58e Jaargang, No. 35.)

No. 38 „Mr Dr S. Muller Fzn Zg.” Necrologie. (Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 15 December 1922, 58e Jaargang,No. 30.)

No. 39 „Portugeesche Joden te Maarssen en Maarsseveen in de 17de eeuw“, uit het Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1922.

top

1923

No. 40Emanuel de Wolff“. Necrologie. (Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 19 Januari 1923, 58e Jaargang, No. 35.)

No. 41 „De Joodsche archieven in Nederland“, Nederlandsch Archievenblad, No. 1, van 1922/23.1

No. 42 De Joodsche archieven” (in het Centr. Blad voor Israël. in Nederland, Jaargang 39, No. 9, van Vrijdag 4 Mei 1923/18 Ijar 5683, p. 10).

No. 43 „De Joodsche archieven in Nederland” in het Nederlandsch Archievenblad No. 2 van 1922/23 (verschenen 29 Mei 1923, inhoudende reactie op de gelijknamige repliek van de Heer D. S. van Zuiden te ‘s-Gravenhage).

No. 44 „De Joodscbe archieven” in het Nieuw Israëlietisch’–Weekblad van Vrijdag 8 Juni 1923, No. 3, 59e Jaargang, 3de Blad (N.B. Slotwoord als dupliek tegen de belangstellende en de beer D. S. van Zuiden te ‘s-Gravenhage als lid der Ver. voor Archivarissen in Nederland).

No. 45 ,De Joodsche archieven” (in het Centr. Blad voor Israëlieten in Nederland van 22 Juni 1923, Jaargang 39 No 16).

No.. 46 „Jüdisches Künstlertheater” in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van Dinsdag 26 Juni 1923, Jaargang 127, No. 173 A (Middaguitgave).

No. 47 „Twee Oranjevorsten ter Synagoge“. Het bezoek van Frederik Hendrik, de Koningin van Engeland en Willem II aan de Portugeesche Synagoge van Amsterdam in 1642 en dat van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik in 1904. Met afbeelding laatste bezoek, Portret der Koningin en een gedachteniswoord bij de herdenking van het Regeringsjubileum van H.M. de Koningin. (Nieuw Israël. Weekblad van 31 Aug. 1923, 5683, Jaargang 59, No. 15.)

No. 48 ,Een Joodsche Gravin van Nassau”. Mencia de Mendoza, Markiezin van Zenete in het Nieuw Israël. Weekblad van 31 Augustus 1923, 5683, Jaargang 59, No. 15, ter gelegenheid van de aanvang der Jubileumfeesten (3de blad). Geheel opgenomen in No. 124 V.

No. 49 „Het Prinselijk bezoek bij de Pereyra’s in 1772“. Jubileumnummer van het Nieuw. Isr. Weekblad van Vrijdag 7 September 1923 — 26 Eloel 5683, Jaargang 59. No. 16 (Jubileumblad). Bij de herdenking van het jubileum van H.M. de Koningin.

No. 50 „Joodsche Hulp bij ’s Prinsen overtocht naar Engeland in 1688“. Jubileumnummer van het Nieuw Isr. Weekblad bij de herdenking van de 25-jarige regering van H.M. de Koningin, van Vrijdag 7 September 1923 — 26 Eloel 5683, Jaargang 59, No. 16.

No. 51 „Het Jubilé der Portugeesche Synagoge” in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van Vrijdag 9 November 1923, I Kislew 5684, Jaargang 59, No. 25.

top

1924

No. 52 „De Joodsche Providiteurs Generaal van den Koning-Stadhouder Willem III” in het Nieuw Israëlietisch Week. blad van Vrijdag 18 Juli (2de blad), 25 Juli (2de blad) en 8 Augustus 1924 (2de blad), 60ste Jaargang, resp. No. 9, 10 en 12 van 16, 23 Tamoez en 8 Ab 5684.

No. 53 „Emden, de stad van Mozes Urie Halevie” in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van Vrijdag 8 en 15 Augustus 1924, 8 en 15 Ab 5684 (40ste Jaargang, resp. No. 23, 24) en van 21, 28 November, 24 Chesjwan 5685 en 31 Juli 1925. 10 Ab 5685 (resp. 40ste Jaargang, No. 37, 38 en 41e Jaargang, No. 25. Letterkundig bijvoegsel).

No. 54„ Courage en karakter“, antwoord op diens opstel onder zelfde hoofd in De Vrijdagavond, van 29 Augustus 1923, waarin Zwarts’ „Ik ben een Nederlandsche Jood”, aangevallen wordt door Mr. Izak Prins.Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 10 October 1924 (12 Tischrie 5685), Jaargang 40, No. 31,op p. 7i

No. 55 „Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek”. Zesde deel, 1924. Leiden, A. W. Sijthoff.

‘Caceres, Daniel de’
‘Caceres, Francisco alias Jacob de’
‘Caceres, Francisco de’
‘Caceres, Samuel de’
‘Callego, Joseph Schalom de Schalom’
‘Cansino, Yshac of Isaac’
‘Capadoce, Dr. Abraham’
‘Capadoce, Dr. Immanuel’
‘Carasso, Juan’
‘Cardoso, Daniël’
‘Cardozo, David de Yahacob Lopez’
‘Cardozo, Jacob van Raphael Jesurun’
‘Carillion, A.C.’
‘Carillion, B.C.’
‘Carillo, Isaac’
‘Carregal, Raphael Haim Isaac’
‘Carvalho, Isaac’
‘Castanho, Abraham’
‘Castelo, Antonio alias Jacob’
‘Castro Tartaz, David de Abraham’
‘Castro, Daniel van David Henriques de’
‘Castro, Moseh de David Henriques de’
‘Castro, Mozes Henriques de’
‘Chaves, Aron de’
‘Chaves, Jacob de’
‘Chillon, David’
‘Chumaceiro, Abraham Mendes’
‘Chumaceiro, Aron Mendes’
‘Clava, Jesajaoe’
‘Cohen, Benjamin’
‘Cohen, Salomon Joseph’
‘Cohn, Dr. Salomon’
‘Cordova, Isaac Hezekiah ben Jacob de’
‘Cordova, Jacob Haim de Mosseh Raphael de’
‘Cordova, Jeosua of Jozua Hisquiahu de’
‘Correa, Isabella of Rebecca’
‘Costa Abendana, Aron de Semuel de’
‘Costa, Joseph of Joâo da’
‘Coutinho, Mozes de Abraham’
‘Curiel, Jacob alias Alexander’
‘Custodio Lobo alias Moseh, Mozes’
‘Gabay Ysidro, Abraham’
‘Garcia, Bernardo’
‘Godines, Benjamin’
‘Gomez de Sossa, Dr. Abraham’
‘Gomez, Antonio Enriques’
‘Gomez, Manuel’
‘Goslar, Naphtali Hirsch ben Jacob’
‘Goudsmit, Joel Emanuel’
‘Graanboom, Aron Mozes Isaac’
‘Guer, Jonathan’
‘Gutierrez, Abraham’
‘Hajun, Nehemia Hija of Chia ben Mozes’
‘Hakohen, Nechemiah’
‘Halevi, Mozes Uri’
‘Halevi, Saul’
‘Halevi, Uri ben Aron’
‘Haro, David de’
‘Hartog, Abraham Frans Karel’
‘Hartog, Edouard de’
‘Heilbron, Dr. David’
‘Heilbron, Joseph ben David’
‘Henriquez, Abraham Baruch’
‘Henriquez, Isabella’
‘Herrera, Yshac de’
‘Herzveld, Estella Dorothea Salomea’
‘Heyman, Isaac’
‘Höchheimer, Elias ben Chaim Cohen’
‘Israëls, Abraham Hartog’
‘Israëls, Isaac’
‘Jachia, Samuel’
‘Jesurun, Daniel’
‘Jesurun, David’
‘Jesurun, Rehuel of Rohel’
‘Josephs, Moijses’
‘Juda, A.M.’
‘Kalischer, Arjéh Leib ben David’
‘Lara, Abraham Cohen de’
‘Lara, Chya Cohen de’
‘Lara, Isaac Cohen de’
‘Laun, Hartog van’
‘Lazarus, Jacob’
‘Ledesma, Aron de Ishac’
‘Lehren, Akiba’
‘Lehren, Meir’
‘Lehren, Mozes’
‘Lehren, Tsewie Hirsch of Herschel’
‘Lemgau, Isaac ben Salomo’
‘Lemon, Hartog’
‘Leon Templo, Jahacob Juda Arjéh’
‘Leon Templo, Salomon Raphael Judah’
‘Leon, David de Ishac de’
‘Leon, David’
‘Leon, Elijah de’
‘Leon, Isaac de’
‘Leon, Manuel, de’
‘Leon, Samuel de’
‘Levy, Asser’
‘Lewenstein, Mozes Juda’
‘Littwack, Juda’
‘Lobato, Diego Gomez’
‘Lobatto, Rehuel’
‘Lobo, Mozes Jeshurun’
‘Londen, Jacob ben Juda Chazzan’
‘Lopes, Dr. Isaac of Yshac’
‘Lopez, Eliahoe’
‘Louzada, Isaac of Yshac Baruch’
‘Löwenstamm, Arjé Leib ben Saul’
‘Löwenstamm, Jacob Mozes’
‘Löwenstamm, Saul ben Arjé Leib’
‘Luzatto, Mozes Chajiem’
‘Maarssen, Jacob ben Meier’
‘Maarssen, Joseph ben Jacob of Jokef’
‘Maarssen, Mahriem’
‘Machado, don Antonio Alvares, alias Mosche of Mozes’
‘Machado, Jacob Hiskia of Chiskia de’
‘Machorro, Abraham Mozes’
‘Margalita, Aaron’
‘Meatob, Isaac of Yshac’
‘Meldola, David de Raphael de Eleasar’
‘Mello, David Abenatar’
‘Mello, Immanuel Abenatar’
‘Menachem (Cohen), David ben’
‘Mendes Medeiros, Isaac alias Francisco’
‘Mendes Nasi, Diogo’
‘Mendes Roiz, Abraham’
‘Mendes, Gideon’
‘Mendes, Isaac’
‘Mendesia, Gracia’
‘Mercado, Mozes Israël de’
‘Mesquita, David Bueno de’
‘Meyer, Isaack’
‘Meyer, Mr. Jonas Daniël’
‘Meza, Abraham Chajiem de Jacob de Salomo de’
‘Meza, David de Abraham Chajiem de Jacob de Salomon de’
‘Meza, Salomon de’
‘Minkdam, Joseph ben Abraham Isachar Bärman’
‘Miranda, Dr. Samuel da Silva de’
‘Mocata, Mozes de Abraham’
‘Mollo, Francisco’
‘Montanes, Michiel Monserate’
‘Monteiro, Eliahoe’
‘Montezinos, Antonio de’
‘Morenu Bueno, Dr. Joseph’
‘Morenu, Dr. Jacob Isaac’
‘Moses, Jochem’
‘Mota, Jacob Rodrigues’
‘Mozes’
‘Mulder, Samuel Israël’
‘Musaphia, Benjamin ben Imanuel’
‘Naar, Isaac’
‘Namias, Immanuel’
‘Naphtali Ben Dawid’
‘Nasi, Joseph’
‘Nassy, David de Ishac Cohen’
‘Nassy, Ishak Cohen’
‘Netto, Isaac’
‘Neustadt, Isaac ben Abraham’
‘Nierop, Ahasverus Samuel van’
‘Nuñes, Maria’
‘Oliveira, Josef Jessurun’
‘Oliveyra, Francisco Xavier de’
‘Oliveyra, Salomon de’
‘Oppenheim, Abraham’
‘Orobio de Castro, Abraham’
‘Orobio de Castro, Balthazar alias Isaac’
‘Oven, Samuel van’
‘Paiva, Abraham de’
‘Paiva, Moses Pereyra de’
‘Pardo, David ben Joseph (1)’
‘Pardo, David ben Joseph (2)’
‘Pardo, Joseph de David’
‘Pardo, Joseph’
‘Pardo, Josiahoe’
‘Patto, Benjamin de Jacob Dias’
‘Paulli, Holger of Oliger’
‘Peixotto, Daniël Levy Maduro’
‘Peixotto, Mozes Cohen’
‘Peixotto, Mozes Levy Maduro’
‘Pels, Joannes’
‘Peña, Joseph de la’
‘Penso, Joseph’
‘Pereira, Joseph’
‘Pereyra, Abraham Israël’
‘Pereyra, Daniel’
‘Perez, Judah ben Joseph Leon’
‘Pimentel, Abraham Cohen’
‘Pina, David de’
‘Pina, David Sarfati de’
‘Pina, Jacob alias Manuel de’
‘Pinedo, Mozes de’
‘Pinedo, Thomas alias Isaac de’
‘Pinto, Aäron Adolf de’
‘Pinto, Aäron de’
‘Pinto, Aäron de’
‘Pinto, Abraham de (1)’
‘Pinto, Abraham de (2)’
‘Pinto, David Emanuel de’
‘Pinto, Isaac de’
‘Pinto, Isaac’
‘Piza, Jeudah’
‘Pizarro, Abraham Israël’
‘Polack, Moses’
‘Polak, Gabriel Jacob’
‘Potocki, Valentine graaf van’
‘Prado, Abraham Gomez de’
‘Querido, Jacob’
‘Weil, Fredericus of Friedrich Ragstadt van’

top

1925

No. 56 „Huize Doornburgh bij Maarssen” , (geïllustreerd met 10 foto’s in „Buiten” van 3 en 10 Januari 1925, 19de Jaargang No. 1 en 2 kil.).

No. 57 „Een Bronnenpublicatie voor de geschiedenis der Joden in Nederland”. Tijdschrift voor Geschiedenis, 40ste Jaargang, afl. II.

No. 58 „De beide 16de eeuwsche Jodenreliefs in het Centraal Museum te Utrecht“. Oudheidkundig Jaarboek, afl. April 1925. Orgaan van de Nederlandsch Oudheidkundige Bond, geïllustreerd. Geheel opgenomen in No. 124 III en nagedrukt in het Centr. Blad voor Israël. in Nederland van 10 December 1931.

No. 59 „Een Portugeesch Joodsche buitenplaats in de 17de eeuw (Rozendaal bij Zuilen)”, in De Vrijdagavond van (12 Juni 1925 Siewan 5685), Jaargang 2, No. 11, (met 2 illustraties op p. 170 en p. 174).

No. 60 „De heugenis van onze Rabbijnen” (uit het Utrechtsche Pinkasboek). Letterkundig Bijblad van het Nieuw Israëlietisch Weekblad van Vrijdag 19 Juni 1925 (27 Siewan 5685), 61ste Jaargang, No. 2, p.7. Geheel omgewerkt opgenomen in No. 124 VIII.

No. 61 „Prinselijk verblijf ten huize van een Amersfoortschen Jood in 1786“, in De Vrijdagavond van 10 Juli 1925 (18 Tamoez 5685), jaargang 2, No. 15 (met 2 illustraties, Menora en Parochet).

No. 62 „De Synagoge van den Hofnar van Willem V (Kenéseth Abraham, te Vreeland)”. Letterkundig Bijblad van het Nieuw Israëlietisch Weekblad van Vrijdag 17 Juli 1925 (25 Tamoez 5685), 61e Jaargang, No. 3, p. 12, en van Vrijdag 14 Augustus 1925 (21 Menachem 5685), 61e Jaargang, No. 4, p. 15.

No. 63De Utrechtsche Jeuderii, een Jodenstraat in de Middeleeuwen“, in Bijdragen en mededeelingen van het Ge-nootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, II. Amsterdam Menno Hertzberger 1925, p. 61-68 (gehele studie, No. 12411).

No. 64 „De Tempel der Jooden tot Amsterdam“, in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 31 Juli, 10 Ab 5685 (Jubeldag 250-jarig bestaan der Portug. Synagoge), van 7 Augustus (17 Menachern), 41ste Jaargang. No. 22 (Extra feestnummer voor dit feit) en van 21 Augustus 1925 (1 Eloel 5685), 41e Jaargang, No. 24. Herdrukt in No. 124 VI.

No. 65 „De Amsterdamsche Esnoga“, in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 7 en 21 Augustus 1925, 17 Menachem en 1 Eloel 5685. 61ste Jaargang, No. 12 en 14.

No. 66 „Het Oranje-Nassau Museum”, in Eigen Haard, Jaargang 51, No. 39, van 26 September 1925. (Met portret van Henriette Maria Stuart als weduwe van Prins Willem II en de latere Willem III, naar het schilderij van W. van Honthorst, Gemeentehuis te Breda).

No. 67 „Vijverhof bij Nieuwersluis, de buitenplaats van Baron Teixeira“, in De Vrijdagavond van 18 December 1925 (Tebeth 5686), Jaargang 2, No. 38, (met twee illustraties op p. 178 en p. 180).

No. 68 „Bij bet zilveren feest van onze Landsvrouwe”, in De Haagsche Dameskroniek van 26 December 1925

top

1926

No. 69 „Haham Saul Levy Morteyra en zijn portret door Rembrandt“, met 3 illustraties en Engelsch Summary, in Oud Holland, van 1926. Afl. 1, p. 1-18. Het eerst besproken en geëxtraheerd in het „Algemeen Handelsblad” van 26 Maart 1926 avondblad, met afb, van het schilderij. Becritiseerd door J. S. da Silva Rosa in De Vrijdagavond III, 2. „Heeft Rembrandt het portret van Chagam Saul Levi Morteyra (omstr. 1596-1660) geschilderd?”

No. 70 „Opperrabbijn Asscher“, in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van Vrijdag 14 Mei 1926 (1 Siewan 5686), 42e Jaargang, No. 10, p. 1.

No. 71 „De beide oudste Hebreeuwsche Bijbeluitgaven van Amsterdam“, in -Het Boek” van 15 April 1926, 15de Jaargang (met afbeeldingen der bijbels en twee afbeeldingen van het schilderij van Cornelis Janssens v. Ceulen.

No. 72 _Rembrandts Phoenix en het oude wapen der Portugeesch-Joodsche Gemeente van Amsterdam“, met 3 illustraties en Engelsch Summary, in „Oud Holland” van 1926, afl. II p. 15. Het eerst besproken en geëxtraheerd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van Zaterdagavond 19 Juni 1926, Avondblad.

No. 73 „Chacham I. van J. Palache“, in het Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 17 December 1926, No. 31, 62e Jaargang.

No. 74Utrechtsche Synagogefeesten“, in het Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 17 December en 31 December 1926, No. 31 en No. 33, 62e Jaargang.

No. 75De Synagogen te Utrecht“, feestgeschrift (47 pp.), met 8 illustraties, in de „Orde voor de inwijding van de verbouwde Synagoge en van de nieuwe schoolen administratiegebouwen der Nederlandsch-Israëlietische Gemeente te Utrecht”. 19 December 1926.

No. 76 ,Het Gebouwencomplex der Utrechtsche Synagoge“, in Maandblad van Oud.Utrecht. Uitgave Drukkerij P. den Boer, Utrecht, le Jaargang No. 11, December 1926.

top

1927

No. 77 „Uit de geschiedenis der Joodsche Gemeente te Amersfoort” in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van Vrijdag 21 Januari 1927, No. 36. 62ste Jaargang.

No. 78 „De Joodsche Gemeente van Amersfoort“. Gedenkschrift samengesteld ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van haar Synagoge 5487.5687, 1727-1927. Uitgegeven door de Nederlandsche Israëlietische Gemeente te Amersfoort op Zondag 20 Shebat 5687 / 23 Januari 1927. Br. 8′, 80 bldz.

No. 79 „Joodsche Archiefsprokkels I. Portugeesch-Joodsch Paaschmenu op het einde der 18e eeuw“, in De Vrijdagavond, Jaargang 4, No. 3, van 13 Nisan 5687 / 15 April 1927.

No. 80 „De families Tilanus en Ephraim“, in De Vrijdagavond van 13 Mei 1927 / 11 Ijar 5687, Jaargang 4, No. 7.

No. 81 Joodsche Archiefsprokkels H. „Een Christen Samaas der Portugeesche Synagoge (1675)”, in De Vrijdagavond van 10 Juni 1927, Jaargang 4, No. 11.

No, 82 „Hoe Koenen’s Geschiedenis der Joden in Nederland ontstond“, in het Nieuw Israëlietisch Weekblad, Jaargang 63, van Vrijdag 10 Juni 1927 en 8 Juli 1927 (5687).

No. 83 „Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek”. Zevende deel, 1927 Leiden, A. W. Sijthoff.

‘Daniels, Alexander Polak’
‘Daniels, Mr. D. Polak’
‘Daniels, Tanchum Polak’
‘Davidts, Hartog’
‘Dekingen, Isaac’
‘Delgado, Menasseh’
‘Dias, Moses Mose of Moseh de Yshac’
‘Dormido, David Abrabanel’
‘Drucker, Chajiem ben Jacob’
‘Duarte, Francisca’
‘Duarte, Gaspar’
‘Duarte, Jacobus of Diego’
‘Duarte, Manuel Levy’
‘Dubno, Salomon ben Joël’
‘Edersheim, Marcus of Meyer’
‘Edrehi, Dr. Mozes’
‘Elzas, Abraham’
‘Embden, Salomon van’
‘Emden, Jacob Israel ben Tsewie Aschenazi’
‘Emmerich, Isaac ben Josua’
‘Enriquez, Aaron Mendes’
‘Ergas, Joseph ben Immanuel’
‘Escudero, Lorenço alias Abraham Israël’
‘Fano, Senhores Fano e Urbino’
‘Farazaõ, Semuel’
‘Farrar, Abraham (1)’
‘Farrar, Abraham (2)’
‘Farrar, David’
‘Ferdinand, Philip’
‘Ferdooner, Elias’
‘Ferrares, Jacob de Eliëzer’
‘Ferrares, Jacob van Jacob’
‘Ferrera, David de’
‘Foa, Nathaniël’
‘Fonseca de Mattos, Abraham’
‘Fonseca Henriques, Francisco de’
‘Fonseca, Abraham da (2)’
‘Fonseca, Abraham da (3)’
‘Fonseca, Abraham de (1)’
‘Fonseca, Daniel da’
‘Fonseca, Jacob Lopes de’
‘Fonseca, Joseph Haim da’
‘Franco Mendes, Abraham alias Melchior (1)’
‘Franco Mendes, Abraham alias Melchior (2)’
‘Franco Mendes, Isaac’
‘Franco Mendes, Mordochay’
‘Franco Pinheiro, Aron’
‘Frankel, Meyer alias Markus’
‘Frankforter, Mozes’
‘Frankforter, Simon ben Israel’
‘Friedrichfeld, David ben Tsewie Hirsch’
‘Frois, Abraham’
‘Fullana, Nicolas de Oliver y’
‘Fundam, Abraham’
‘Fundam, Isaac’
‘Fundam, Jacob’
‘Götz, Eliakiem ben Jacob’
‘Hakohen, Sabbatai ben Meïr’
‘Italia, Salomon’
‘Jacobs, Abraham’
‘Mercado, David’
‘Pas, Dr. Jacob de’
‘Pinedo da Silva, David’
‘Raphaël, Sabbatai’
‘Reynoso, Dr. Isaac, alias Michael’
‘Ribeiro de Paiva’
‘Ribera, Daniël de’
‘Ribkas, Moses ben Tsewie Naphtali Hirsch Sofer’
‘Ricchi, Raphael’
‘Rios, Abraham de los’
‘Rios, Josua de los’
‘Riquetti, Joseph Schollieth ben Eliezer’
‘Rivera, Jacob Rodrigues’
‘Rocamora, Abraham’
‘Rocamora, Isaac of Vicente de’
‘Rocamora, Salomon de (1)’
‘Rocamora, Salomon de (2)’
‘Rocha, David da’
‘Rodrigo de Castel-Branco, Juan, alias Amatus Lusitanus’
‘Rodriquez, Daniël Cohen’
‘Rodriquez, Ishac Raphael Yenda’
‘Rodriquez, Josuah Jesurum’
‘Roedelsheim, Eleazar Soesman ben Isaac’
‘Roest, Meyer Marcus’
‘Rosa, Diego de’
‘Rosa, Duarte Lopes alias Mosché’
‘Rosa, Ruy Lopes alias Ezechiel’
‘Rosales, Jacob Hebraeus’
‘Rosales, Yosiahu’
‘Rosenroth, Christiaan Knorr baron von’
‘Rosenthal, Eliëzer of Leezer’
‘Sadocks, Mordechay’
‘Saldaña, Dr. David Valle’
‘Saldaña, Felix de’
‘Salom, Selomoh’
‘Samuel, Wolf’
‘Sanchez, Antonio Ribeyro’
‘Sarfati, Jozua’
‘Sasportas, Isaac ben Jacob’
‘Sasportas, Jacob’
‘Sasportas, Salomo’
‘Schaap, Leib Benjamin’
‘Schulman, Naphtali Herz’
‘Sfej, Abraham’

No. 84 Joodsehe Archiefsprokkels III. „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap op „Kahls Stoeb” (1798)”, in De Vrijdagavond van 29 Juli 1927 (29 Tamoez 5687), Jaargang 4, No. 18. Uitvoerig besproken met afdruk der akte door E(vers) in het Maandblad van „Oud Utrecht” van 15 Sept. 1927. 2de jrg no. 9, p. 72, onder de titel .,De Joodsche Gemeente en de Fransche Tijd”.

No. 85 Joodsche Archiefsprokkels IV. „Een begrafenis over het ijs (1740)“, in De Vrijdagavond van 26 Aug. 1927 (28 Ab 5687), Jrg. 4, No. 22.

No. 86 „Galle”. het Joodsche Sabbathbrood. in de Bakkers Bondscourant. officieel orgaan van den Nederland-eisen Bakkersbond wekelijksch tijdschrift). van Woensdag 7 September 1927, No. 2091, p. 551 en p. 553. (N.B. Naar aanleiding van een serie artikelen van C. Visser in .,Buiten”, genaamd: Ons Dagelijksch Brood.)

No. 87 „De Portugeesch-Joodsche Lakenindustrie van Amersfoort in de tweede helft der 17de eeuw” (omwerking van No. 9), in het Antersfoortsche dagblad „De Eemlander”, 26e jaargang, no. 61. van Zaterdag 10 September 1927 (tweede blad).

No. 88 Joodsche Archiefsprokkels V. „Verhitte gemoederen over een niet verkochte Mitswo (1743), in De Vrijdagavond van 16 Sept. 1927 (19 Eloel 5687), jrg. 4, No. 25.

No. 89 Joodsche Archiefsprokkels VI. „De Drie Kaporo-hanen van de drie oudste Joodsche Gemeenten van Amsterdam (1621)“, in De Vrijdagavond van 14 October 1927 (18 Tisjrie 5688), jrg. 4. No. 29.

No. 90 ,Een zegetocht door Amersfoort van een Amsterdamsch Opperrabbijn” (omwerking van No. 7), in het Amersfoortsche dagblad „De Eentlander”, 26e Jaargang, No. 163, van Zaterdag 29 October 1927.

No. 91 Joodsche Archiefsprokkels ‘VII. „Zeventiende-eeuwsche krankzinnigenbehandeling (1660)”, in De Vrijdagavond van 11 Nov. 1927 (16 Chesjwao 5688), jrg. 4, No. 33.

No. 92 „Oude Joodsche vacantieoorden langs de Vecht“, in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van Vrijdag 25 November, 2 en 9 December 1927, No. 28, 29 en 30 van de 63e jaargang.

No. 93 Joodsche Archiefsprokkels VIII „Leiboesch van Frankort, de eerste Hoogduitsche Joodsche koopman te Amsterdam (1617)”, in De Vrijdagavond, van 29 Kislew 5688 (23 Dec. 1927), jrg. 4 No. 39, met illustratie van het slot en onderteekening der akte in het Joodsch-Duitsch.

No. 94 ,De oudste Synagoge van de Vechtstreek“, in het Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1927, p. 20-p. 35, met 3 illustraties.
N.B. Hiervan zijn voor de leden van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland 125 overdrukken met de ondertitel ..De eerste in de Republiek buiten Holland” uitgegeven.

top

1928

No. 95 „Mr. A. de Cosquino de Bussy, de nieuwe archivaris van Amsterdam”, in Eigen Haard, Jaargang 54, No. 1, van 2 Januari 1928, p. 2 en 3 (met portret).

No. 96 Joodsche Archiefsprokkels IX. „Een huwelijkscontract tusschen twee Chazzanskinderen” (1773), in De Vrijdagavond van 5 Shebat 5688 27 Jan. 1928, jrg. 4, No. 44.

No. 97 .,De Utrechtsche kerkschilder J. P. C. Grolman”, in Maandblad van ,.Oud-Utrecht’, 3e jrg., No. 2, 15 Febr. 1928.

No. 98 Joodsche Archiefsprokkels X. „Het gemengde huwelijk in den gereformeerden kerkeraad van Amsterdam” (1610), in De Vrijdagavond van 3 Adar 5688, 24 Febr. 1928, jrg. 4, No. 48.

No. 99 „Een episode uit de Joodsche kolonisatie van Guyana (1660)” in de West-Indische Gids. Negende jrg., No. 11, Maart 1928, p. 519-531.

No. 100 Joodsche Archiefsprokkels XI. „Twee Joodsche kunstgraveerders uit de 18de eeuw” (1736). in De Vrijdagavond van 2 Nisan 5688, 23 Maart 1928, jrg. 4, No. 42.

No. 101 Joodsche Archiefsprokkels XII.” „Joodsch Paasgoed 1793“, in De Vrijdagavond van 14 Nisan 5688, 4 April 1928, jrg. 5, No. 1.

No. 102 Joodsche Archiefsprokkels XIII. „De oprichters van de Groote Synagoge te Amsterdam (1670)”, in De Vrijdagavond van 28 Ijar 5688, 18 Mei 1928. jrg. 5. No. 7. Met twee illustraties van het slot van het notarieel protocol met de handteekeningen van de stichters der Groote Synagoge te Amsterdam in 1670.

No. 103 Joodsche Archiefsprokkels XIV. „Amsterdarnsch-Joodsche Bloemenhandel in den Franschen Tijd“, in De Vrijdag. avond van 6 Siewan 5688 (25 Mei 1928), jrg. 5, No. 8.

No. 104 „J. P. C. Grolman (1841-1927)”, gedeeltelijke omwerking van No. 97. Voorwoord in de catalogus „Aquarellen en schilderijen” van en nagelaten door den Utrechtschen Kunstschilder J. P. C. Grolman. Stedegezichten Kerkinterieurs enz. publieke verkooping Dinsdag 19 Juni 1928 (met portret en illustraties, o.a. „De oude Synagoge” te Utrecht).

No. 105 Synagogen en Joodsehe ceremoniën op een Utrechtsche veiling (veiling J. P. C. Grolman), in De Vrijdagavond van 27 Siew an 5688(15 Juni 1928) jrg. 5, No. 11, (met afbeelding Joodsche cliché catalogus).

No. 106 „Tielsche Joodsch Familienamen“, in het Nieuw Israël. Weekblad, jrg. 64, No. 7 en 8, van Vrijdag 29 Juni (8 Tamoez 5688) en 6 Juli 1928 (28 Tamoez 5688). .

No. 107 Bij het ambtsjubileum van Opperrabbijn A. S. Onderwijzer, in het feestnr. ..Het 40-jarig ambtsjubileum van Opperrabbijn A. S. Onderwijzer” van het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland. 14e jrg., No. 22, 3 Aug. 1928 (17 Menachem 5688).

No. 108 „Doornburgh”. het Joodsche Buitenverblijf waar Luzatto’s „Lajschariem Tehilla” onstond, in De Vrijdagavond van 24 Ab 5688 (10 Augustus 1928), jrg. 5, No. 19. Grootendeels omwerking van No. 56 (met vier andere afbeeldingen).

No. 109 „De tempel van Jeruzalem” in de Joodsche Gids, Ie Jaargang, No. 7, 8 Eloel 5688, 24 Aug. 1928.

No. 110 „Bij de inwijding van de synagoge Amsterdam-Oost“, in het Nieuwjaars feestnummer van het Centraal Blad voor Israel. in Nederland, 44 jrg., No. 28, 14 September 1928 129 Eloel 5688).

No. 111 Joodsche Archiefsprokkels XV (abus.XIV genumm.). „De Gereformeerde Kerkeraad door Parnassijns getroefd (1719)”, in De Vrijdagavond van 7 Tisjrie 5689 (21 Sept. 1928). jrg. 5, No. 25, (met illustr. Portug. Synagoge Maarssen).

No. 112 Joodsche Archiefsprokkels XVI (Abus.XV genummerd). „Het Soekkotfeest in den Amsterdamschen Jodenhoek (1645)“, in De Vrij dagavond van 14 Tisjrie 5689 (28 Sept. 1928), jrg. 5, No. 26, met illustr. oude Loofhutten. modellen Suerenhuysen’s Misjna.

No. 113 Joodsche Archiefsprokkels XVI.„Schenkingen uit een Jiddisch Protocolboek (1759-1774)“, in De Vrijdagavond van 3 Kislew 5689 (16 November 1928,) jrg. 5, No. 33.

No. 114 Joodsche Archiefsprokkels XVII.„De gefingeerde brief van Rabbi Jacob Mozes Löwenstamm (1809)”, in De Vrijdagavond van 24 Kislew 5689 17 December 1928,) p. 5, No. 36, geïll. met portret van den Opperrabbijn naar de gravure I. Kamphuysen door I. Mijling.

No. 115 „Enschede’s Joodsch verleden“. Historisch overzicht in het feestnummer van het Centraal Blad voor Israël. in Nederland. uitgegeven hij de inwijding der nieuwe synagoge van Enschede (met afb. der gebrandschilderde ramen voorstellende het exterieur der oude en nieuwe synagoge), van 21 December 1928 (8 Tebeth 5689), 44e jrg., nr. 42.

top

1929

No. 116 Joodsche Archiefsprokkels XVIII. „Een Gazan door de overheid tot Parnas benoemd (1783)“, in De Vrijdagavond van 7 Shebat 5689 (18 Januari 1929), jrg. 5, No. 42.

No. 117 „De ondergang der middeleeuwsehe Joodsche Gemeenten in Nederland”. Verslag van de lezing op 6 Maart 1925 in het Ned. Israël. Seminarium gehouden (Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, No. IV, Amsterdam — Menno Hertzberger — 19281. p. 60-62. (De geheele studie no. 124.1

No.118 „De eerste Rabbijnen en Synagogen van Amsterdam naar archivalische Bronnen”, in deze bundel no. IV van p. 147—p.272 (omgewerkte lezingen in Januari en Februari 1928 voor dit Genootschap gehouden (acht hoofdstukken, met 9 facsimile’s, waarvan één groote uitslaande foliobld… van het verhoor van Uri Halevi) en 4 authothypiën. Verschenen in circa 11o exemplaren als apart boek Amsterdam — Menno Herzberger 1929).

No. 119 „Het motief van Jacob van Ruisdael’s -Jodenkerkhof” “, met 9 illustraties, Oudheidkundig Jaarboek, jrg. 8, afl. 4, van Januari 1929.

No. 120 Boekbespreking. Siegfried van Praag: -In eigen en vreemden Spiegel”. (Uit de letterkunde van en over Joden). Amsterdam. Menno Hertzberger 1928 in het Centraal Blad voor Israël. in Nederland van 8 Febr. 1929 (28 Shebat 5689, 44e jrg., No. 49).

No. 121 Joodsche Archiefsprokkels XIX. „De mislukte Portugeesch-Joodsche vestiging te Groningen 11661)”, in De Vrijdagavond van 28 Shebat 5689 (8 Febr. 1929), jrg. 5, No. 45.

No. 122 „The significance of Rembrandt’s The Jewish Bride“, by Jac. Zwarts. Member of the Society of Duteh Archivists, Utrecht (Holland) 1929. Printed by G. J. van Amerongen & Co. Amersfoort (Holland).

No. 123 –Het echtpaar van „het Joodsche Bruidje” van Rembrandt” (met 9 afbeeldingen, „OnzeKunst”, geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende en Decoratieve Kunsten, Antwerpen, Dl. XLVI, No. 1, Januari 1929.

No. 124 „Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Joden in Nederland“, met inleiding van Prof. Dr H. Brugmans, Hoogleeraar aan de Gemeente Universiteit van .1insterdarri. Met 73 illustratiën in en buiten de tekst, uitgave van W. J. Thieme & Cie te Zutphen. Opgedragen -Aan de nagedachtenis van mijn vader Hartog Carel Zwarts, overleden 6 Tamoez 5688”. Inhoud:

Inleiding van Prof. Dr EI. Brugmans. Een woord vooraf. Inhoudsopgave:
1. De ondergang der middeleeuwsche Joodsche Gemeenten in de Nederlanden.
2. De Utrechtsche Joderije, een middelreuwsch Jodenhofje.
3. Zestiendeeeuwsche kleederdr achten in NoordNederland.
4. Een Marraansche gravin in de Nederlanden.
5. Een Joodsche Academie uit de 17e eeuw.
6. De Tempel der Jooden tot Amsterdam.
7. Assimileringspogingen van overheidswege.
8. De Joodsche leiders in de Republiek.
9. De Port. Joden en de „Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnieën”.
10. Een Haagsche Chacham uit de 18de eeuw.
11. Een Amsterdamsch-Joodsch Vischverkoopersgild uit de 18de eeuw.
12. Van Koloniën tot Kerkgenootschap.
Bijlagen 8 documenten

No. 125 Joodsche Archiefsprokkels XX. „Een Christen Matzebakker (1781)“, in De Vrijdagavond van 16 Nisan 5689 (26 April 1929), jrg. 6, No. 4.

No. 126 Boekbespreking. „Abba Hillel Silver The Democratie Impulse in Jewish History“. New York, Bloch Publishing Company 1928. In het Centr. Bl. voor Isr. in Ned. van 3 Mei 1929, 45ste jrg., No. 9.

No. 127 Joodsche Archiefsprokkels XXI. „De Joodsche Post op Antwerpen (1675)”, in De Vrijdagavond van 7 ljar 5689 (17 Mei 1929), jrg. 6, No. 7.

No. 128 „Uit Israëls verleden II“. De oudste synagoge (zie No. 109), in De Joodsehe Gids, 2e jrg., No. 1, p. 1-3, 21 ljar 5690 (31 Mei 1929).

No. 129 „Een Amsterdamsch-Joodsch Diamantbewerkersgetuigschrift uit het jaar 1616“, in De Joodsche illustratie. Bijvoegsel van het Centr. Blad v.Israël. in Ned. van Siewan 5689 (Juni 1929).xxxxx

No. 130 „Joodsche Oudheden van Overijsel”, in Panorama van Zaterdag 15 Juni 1929, No. 24, met 3 illustraties van de Joodsche begraafplaatsen te Losser en Diepenheim en interieur der 18de eeuw sche synagoge van Hasselt.

No. 131 Joodsche Archiefsprokkels XXII. „Een namenpuzzle in 1675“, in De Vrijdagavond van 20 Ijar 5689 (28 Juni 1929), jrg. 6, No. 13.

No. 132 Boekbespreking. Emile Vandervelde: _Le pays d’Israel, un marxiste en Palestine“. Judaisme IX. Les editions Rieder Parijs, in het Centr. Blad voor Israël. in Ned. van 28 Juni 1929 (20 Eiwan 5689), 45e jrg., No. 17.

No. 133 „De oudste geschiedenis der Joden te Utrecht” (omwerking van nr. 75, oudste gedeelte), in het Jaarboekje van Oud-Utrecht. Utrecht 1929, p. 99-113.

No. 134 „Bij de afbraak van het Chewresjoeltje Sjdarei Tsioun op Marken”, rubr. „Verdwijnend Amsterdam”, in De Joodsche Illustratie. Bijvoegsel van het Centraal Blad voor Israël. in Ned., Tamoez 5689 (Juli 1929) (met één foto voorpagina).

No. 135 Joodsche Archiefsprokkels XXIII.„Portugeesch-Joodsche Industrieën van 1616-1629“. in De Vrijdagavond van 22 Eloel 5689 (27 September 1929), Jrg. 6, No. 26.

No. 136 „Rembrandt in de Amsterdamsche Synagoge „Talmud Tora””, in Oude Kunst, 7e jrg., No. 21, October 1929 (3 illustraties).

No. 137 ,Bij de aanvaarding van de  Utrechtsche redactie’, Abraham Bouwman z.g. Mgr. H. v. d. Wetering, in De Joodsche Provinciaal, weekblad voor Hilversum, Bussum, Naarden, Laren. Blaricum, Huizen, Weesp, Amersfoort, Utrecht, Harderwijk, Nijkerk (uitgever B. v. d. Kop). Tweede Blad van 27 Nov. 1929 (24 Cheswan 5690 (le jaargang no. 2).

No. 138 „Van sterven en leven in de Utrechtsehe Gemeente”, in De Joodsche Provinciaal jrg. I, No. 3, van 4 Dec. 1929,2 Kislew 5690.

No. 139 „De officiëele organisatie der Portugeesche Synagoge van Maarssen in 1764“, in het Jaarboekje van het Oudheidkundige Genootschap Niftarlake 1929.

top

1930

No. 140 „Een Joodsch Huwelijkscontract van voor honderd jaren”. (N.B. tussen David Cohen de Lara Jr en Rachel Brandon Belmonte te Maarssen.) In Officieel orgaan van De Joodsche Invalide. Derde Jaargang, Februari 1930, Shehat 5690.

No. 141 „Een portret van Haham Jacob Sasportas door Nicolaes Maes”, in Oude Kunst. N. Serie, 7e Jaargang, No. 7, met 3 illustraties. Verbetering No. 8 (April), p. 245.

No. 142 „Wijlen Ir E. A. Hamburger, de grondlegger der Nederlandsche Jaarbeurs“, in De Vrijdagavond van 28 * Adar 5690 (28 Maart 1930), Jaargang 6, No. 25, met portret naar een teekening van J. Gabriëlse.

No. 143 „Een Joodsche herinnering aan het mooiste plekje van de Vechtstreek“, in De Joodsche Gids, 2e Jaargang. No. 22, 28 Adar 5690 128 Maart 1930,) met één illustratie.

No. 144 „Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek” Achtste deel. 1930. Leiden, A. W. Sijthoff.

‘Abarbanel, Dr. Joseph’
‘Abarbanel, Jonas, Abravanel of Abrabanel’
‘Abas, Samuel ben Isaac of Semuel de Yshac’
‘Abendana de Britto, Isaac’
‘Abendana, Abraham’
‘Abendana, David’
‘Abendana, Immanuel’
‘Abendana, Isaac’
‘Abendana, Jacob’
‘Acosta, Isaäc of Yshac d’’
‘Aguilar, David Uzziel d’’
‘Aguilar, Diego d’’
‘Aguilar, Mozes Raphael’
‘Almeyda, Jose Henriques de’
‘Altschul, Isaac ben Eleazar Perles’
‘Alvarez Soares, Antonio’
‘Amelander, Menachem Mann ben Salomo ha Levie’
‘Andrade Velosino, Jacob de’
‘Antunes, Aron’
‘Antunes, David’
‘Arias, Joseph Semach of Sameh’
‘Asser, Mozes Salomon’
‘Auerbach, Abraham ben Isaac’
‘Cohen van Lask, Abraham ben Samuel’
‘Hajakini, Abraham’
‘Hanna, van Recklinghausen’
‘Meyer, die Jode of Meyster’

No. 145 Joodsche Archiefsprokkels XXIV.„Bejegening van Joden in de Provincie in de 17e eeuw en onderlinge concurrentiehaat (1662/63)“, in De Vrijdagavond van 7 Ab 5690 (1 Aug. 1930), Jaargang 7, No. 18 (Portugezen Amersfoort).

No. 146 „Het Joodsche verleden v. Maastricht“. in Bijlage van het 90-jarig bestaan der Synagoge te Maastricht 116 Aug. 1930). Derde blad van het Nieuw Israël. Weekblad van 15 Augustus 1930, No. 14 (verbeterde overdruk in boekvorm met aparte omslag en titelblad).

No. 147 „Leeuwenbergh als Synagoge“, in Maandblad van Oud-Utrecht, 5e Jrg. V No. 9, 25 September 1930. Nagedrukt in het Utrechtsch Prov. en Sted. Dagblad van Vrijdag 26 September 1930, Avondblad.

No. 148 „Meyer Anschelm Rothschild, de stichter van het vermaarde bankiershuis“, in De Joodsche Gids, 3e Jaargang No. 9 en 10, met autografen van leden der Rothschild

No. 149 „Een loterijbabbeltje van honderd en vijftig jaar geleden”, in Officieel orgaan van „De Joodsche Invalide”. vierde jaargang, October 1930, Tisjrie 5691. (N.B. Acte over loten betreffende Moses Levie en Simon Hartogh Maarsseveen. Gesprek op de schuit naar Amsterdam, in verband der grote Loterij-actie 1930 van de J.I.

top

1931

No. 150 ..Uit de Leer des Levens”, in Het Joodsche Centrum, blad tot behartiging der belangen v.d. leden der Nederl. Isr. Gemeente te Utrecht, onder Redactie van Jac. Zwarts. le Jaargang 3 Januari 1931. No. 1.

No. 151 .,Uit de Leer des Levens”, in Het Joodsche Centrum, blad tot behartiging der belangen v. d. leden der Ned. Isr. Gemeente te Utrecht, onder redactie van Jac. Zwarts. le Jaargang 17 Jan. 1931, No. 2.

No. 152 „De Joodsche Gemeente van Amsterdam in 1617 volgens het Inquisitiearchief te Lissabon”, voordracht in het Genootsch. voor de Joodsehe Wetenschap op 18 Januari 1931. Zie het Nieuw Israël. Weekblad van Vrijdag 20 Jan. 1931, Jaargang 6, No. 38. (N.B. niet verder voortgezet)[zie ook: Joodse Middenstander 24-12-1937]

No. 153 Joodsche Archiefsprokkels XXV.„Uriel da Costa in Utrechtsche ballingschap (1627)“, in De Vrijdagavond van 7 Ijar 5691 (24 April 1931), Jaargang 8, No. 4 (met illustratie Uriel da Costa en Spinoza, naar de schilderij van Samuel Herscbenberg).

No. 154 „De Joden in Overijssel”, samenvattende geschiedkundige studie met 8 illustraties (p. 957-972), in „Overijssel”, een verzamelwerk over de Provincie Overijssel, onder redactie van Mr G. A. J. van Engelen van der Veen, Mr G. J. ter Kuile en R. Schuiling. Uitgave 2E. E. Kluwer Deventer.

No. 155 „De Shylockfiguur van Shakespeare het drama van Dr Rodrigo Lopez“, in De Vrijdagavond van 20 Siewan 5691 (5 Juni 1931), Jaargang 8, No. 10.

No. 156 „Uriel da Costa als balling te Utrecht“, in Maandblad van Oud-Utrecht, 6e Jrg., No. 8, 25 Aug. 1931.

No. 157 „Een merkwaardige oude Synagoge te Naarden”, in De Stad Amsterdam, geïllustreerd weekblad, van 9 October 1931, lie Jaargang, No. 30, m. 5 foto’s, waaronder een exterieur en de kroon in de Raadszaal van Naarden.

No. 158 „De Naardensche Synagoge”, polemiek in het Nieuw Israël. Weekblad tegen anoniem inzender. Tegen diens „De Woning des Vredes te Naarden en haar oorlogzuchtige beheerder” (N.I.W. van 16 October 1931, Jaargang. 67, No. 23); „De Naardensche Synagoge, een rechtzetting” (N.I.W. van 23 October 1931, Jaargang 67, No. 24) en tegen het art. _Een rechtzetting” (N.I.W. van 30 October 1931, No. 25). „De Naardensche Synagoge” (slotwoord), met sluiting der discussies door de redactie, in het N.I.W. van 6 November 1937. No. 26.

No. 159 Joodsche Archiefsprokkels XXVI.„Het doorvoeren van de Emancipatie der Joden in het Departement van den Rijn (1802)”, in De Vrijdagavond van 17 Kislev 5692 (27 November 1931), Jaargang 8, No. 35.

No. 160 ,De Joodsche Sabbatbgrens vanMaarssen en Maarsseveen in de 18 de eeuw“, in het Jaarboekje van liet Oudheidkundig genootschap Niftarlake 1931.

top

1932

No. 161 Joodsche Archiefsprokkels XXVII. .,Twee Tooneeltroepen van Jonge Hoog-duitsche Joodsche acteurs en actrices te Utrecht (1807)“, in De Vrijdagavond van 7 Shebat 569(15 Januari 19321, Jaargang 8, No. 4

No. 162 ..Het Joodsche verleden van Grutio’s Veste“, karakteristiek van de Geschiedenis der Joden te Groningen in liet Centraal Blad voor Israël. in Nederland. Feestnummer ter gelegenheid van de installatie van de Weleerwaarde Heer S. Dasberg als Opperrabbijn van het Synagogaal Ressort Groningen, 48e Jaargang, No. 4, 25 Maart 1932, 17 Adar II 5692.

No. 163 Een Joodsch kwartiertje: „De ziel van het Jodendom“. Inleiding met afbeelding Thoramantel en siertorens (18de eeuw Hasselt), in de Katholieke Radio Gids, Weekblad van de Katholieke Radio Omroep, 8ste Jaargang 11 Juni 1932, No. 24).

No. 164 „De Portugeesche Pioniers en de rechtspositie der Joden te Zwolle”, in het Herdenkingsnummer ter gelegenheid van liet 30-jarig jubileum van de Weleerw.Z.gel. Heer S. J. S. Hirsch
als Opperrabbijn van Overijssel i. h. Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland (18e Jaargang, No. 20, van 15 Juli 1932 11 Tamoez 5692).

No. 165,. Een Joodsch historisch monument bij Batavia’, graf en huis van Jehoede Leip Jegiel Igel (Leendert Micro), in De Vrijdagavond van 29 Juli 1932 (25 Tamoez 5692), Jaargang 9, No. 18.

top

1933

No. 166 „Het Amsterdamsche Marranen-probleem in de tweede helft der zeventiende eeuw“. Mededeling in de Algemeene Vergadering van 2 Juni 1929 (verslag uit het Handelsblad overgenomen in Bijdragen en Mededelingen) van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland V. Amsterdam Menno Hertzberger 1933.

No. 167 „Ceramische Kunst uit den Utrechtschen Dom van Bisschop Adelbold” (met 2 illustraties), in Maandblad voor Beeldende Kunsten, tevens orgaan der Vereeniging der Aziatische Kunst. Afl. April 1933, tiende Jaargang. No. 4.

No. 168 „Nieuw Nederlandse’ Biographisch Woordenboek” Negende deel, Leiden 1933, A. W. Sijthoff.

‘Aboab, Abraham’
‘Aboab, Daniël Semach’
‘Aboab, David Semach’
‘Aboab, Elia’
‘Aboab, Isaäc’
‘Abudiente, Mozes Gideon’
‘Asjkenazi, Tsewie Hirsch’
‘Aylion, Salomo’
‘Saruco, Isaäc (1)’
‘Saruco, Isaäc (2)’
‘Saruco, Jacob de Selomoh Hisquijahu’
‘Saruco, Selomoh of Salomon’

No. 169 „Een donatie van het Oranjehuis voor de Oude Utrechtsche Synagoge”,in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 1 September 1933, 10 Eloel 5693, 49e Jaargang, No. 27 (tnet illustratie v. d. tegenwoordige synagoge), ter gelegenheid v. d. 53e verjaardag en het 35e Regeringsjubileum van H.M. de Koningin.

No. 170 ,Het quasi-transport inzake de eerste officiëele Synagoge van Utrecht“. (Neve Salom v. Maarssen), in Maandblad van Oud-Utrecht, 8e Jaargang, No. 9 (20 Sept. 1933).

No. 171 .,Een Inquisitiespion in de Amsterdamsche Synagoge Talmoed Thora (1685)“, in Centraal Blad voor Israël. in Nederland. 49e Jaargang, No. 33, van 11 October 1933 (21 Tisjrie 5694).

No. 172 „De Portugeesche Synagoge van Maarssen 17211-1839” (met één afbeelding, twee facsimile’s en een bijlage), in Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1933. (Overdrukken met omslag A Esnoga de Afarca).

No. 173 „Van een geëxalteerden Chazan (1731)” (Isaac Saruco van de Portugeesche Joodsche Gemeente Maarssen), in het Centraal Blad voor Isr. in Ned. van 24 November 1933. (6 Kislew 5694, 19e Jaargang No. 39).

top

1934

No. 174 ,.Een Joodsch gebed voor de Utrechtsche Overheid”, in Maandblad van Oud-Utrecht, 9e Jaargang, No. 1 (20 Januari 1934).

No. 175 „Het portret van een wereldvermaard Rotterdammer Opperrabbijn Dr B. L Ritter, geschilderd door David Blanes” (met fotographische reproductie in folioformaat). in Op de Hoogte, Januari 1934, lol. 20 en 21. Ten deele nagedrukt met het cliché in het Weekblad voor Israël. Huisgezinnen van 5 April 1934 (20 Niesan 5691), 67ste Jaargang, No. 14.

No. 176 ,De Uriel da Costa tragedie van een monnik-biechtvader te Amsterdam (1650)” (Fray Vincente de Rocamora), in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 11 Mei 1934 (10 Siewan 5691) 50e Jaargang, No. 13.

No. 177 „De Joden in Curaçao en omgeving” De Joodse aanteekeningen van Feenstra’s De Ned. West-Ind. Eilanden 1856/7 bij het 300-jarig verband Curaçao—Nederland), in het Centraal BI. voor Israël. in Ned. van 14 Juni 1934 (1 Tamoez 5694) en 5 Juli 1931 (22 Tamoez 5694). Jaargang 50, resp. No. 16 en 19.

No. 178 „De Menouroh van het Chanoekoltlicht“, in Neerland’s Jodendom, officieel orgaan van den Bond van Joodsche vereenigingen in Nederland, lste Jaargang, No. 23 en 24, 5 en 20 Dec. 1934, met 4 illustraties.

top

1935

No. 179 „De Joodsche Dichter Troubadour De Barrios op Rembrandt’s Het Joodsche Bruidje”, in Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, 5695 . 1935. Uitgave Van Creveld & Co., Amsterdam, p. 60-73, met 8 illustraties en portret schrijver. N.B. Uittreksel van No. 122 en 123 met de eerste publicatie van de vier authentieke De Barrios-documenten (door Vaz Dias aan het licht gebracht) en reproductie van diens handtekening.

No. 180 „De oudste geschiedenis der Hoogduitse Joden te Amsterdam”, in het Centraal Blad voor Isr. in Ned. 5396, 5696 11613, 1935). Bijlage ter gelegenheid .van het 300-jarig bestaan van de Nederl. Israël. gemeente te Amsterdam van 26 September 1935 (28 Eloel 5695). 51e Jaargang, No. 31.

No. 181 „Het oudste Sepher Thora der Portugeesche Synagoge te Amsterdam”, in het Feestnr. Het 300-jarig bestaan van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge van 14 Nov. 1935 (18 Chesjwan 5696), Siste Jaargang, No. 38, van het Centr. Blad voor Isr. in Nederland.

No. 182 „De Zevenarmige kandelaar in de Romeinse Diaspora.” Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van de rector magnificus Dr W. P. C. Zeeman, Hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, in het openbaar te verdedigen in de aula der universiteit op Donderdag 12 December 1935, des namiddags te 4 uur. door Jacob Zwarts, geboren te Utrecht. Senatus Veteranorum Typographus et Librorum Editor P. den Boer Utrecht.

top

1936

No.183 „Het verleden der Joden in het Sticht”. in de Nieuwe Utrechtsche Courant, 8e Jaargang. No. 2629, van Zaterdag 1 Februari 1936. (Overzicht tot de Kerkhervorming.)

No. 184 „Overheidsdwang bij den verkoop van ritueel vleesch“, in De Joodse Middenstander. officieel orgaan van de Joodse Middenstandsbond. 5deJaargang, 7 Februari 1936, No. 12. (Verbod van de Utrechtse Staten aan Parnassijns te Nieuw Maarsseveen, om te verbieden ritueel vlees bij Christenslagers te kopen.)

No. 185 „Een hoedenmaskeradc ter synagoge“, in De Joodse Middenstander, 5de Jaargang 6 Maart 1936, No. 14. (Amersfoortse jongelui verschijnen in 1839 op het Nieuwjaarsfeest met gekleurde hoofddeksels ter Synagoge om Parnassijns te prikkelen).

No. 186 „Een geweigerde Rouwbrief” in De Joodse Middenstander, 5e Jaargang, 1 Mei 1936, No. 18. (Utrecht’s Kerkbestuur weigert rouwbrief van dat van Amersfoort in verband met het overlijden van O.R. S. Berenstein (1838) en wenst onafhankelijk van Amersfoort te worden. Koninklijke uitslag aan Parnassijns van Amersfoort).

No. 187 „Me’ awdoeth Lecheroeth” („Van Dienstbaarheid tot Verlossing”), in Anachnoe, Maandbl. der Zion. Jeugd. ver. Benee Amenoe Hebr., 3e Jaarg., Ijar 5696 (Mei 1934). (Machinale stencil-schrijfmachinedruk).

No. 188 „De werklozen van St Jozef bezoeken het Centraal Museum”, in Het Verbondsblad, weekblad van het R.-K. Werkliedenverbond in Nederland”, van Vrijdag 22 Mei 1936.

No. 189 ,.De Utrechtse Universiteit en de Nederlandse Joden“, in het Centraal Blad voor Isr. in Ned. van 25 Juni 1936 (5 Tamoez 5696), 52e Jaargang, No. 17. N.B. Met reproductie miniatuur Anna Maria Schurman.

No. 190 „Die Bundeslade „Heilige Zion” und ihre Beziehungen zur antiken Synagogen”. Resumés des communications présentées en section (XIV Congrès international d’histoire de l’art 1936. Actes du Congres Vol. I, p. 36, 37 et 38 section 2). Rede gehouden op het congres in de Universiteit van Bern op Vrijdag ? September 1936.

No. 191 „Joodsch Londen“, reisbeschrijving van een bezoek van Februari 1929, in Centr. Blad v. Isr. Ned. van 7 Oct. 1936 (21 Tisjrie 5697), 52e jaargang, No. 32.

No. 192 „Een Joodsche Regentenfamilie uit de I8de eeuw” (De fans, van Lier).

I. Oorsprong;

II. Parnassijns van het Jodendorp. In De Joodse Middenstander, 6e Jaargang van 27 November 1936, No. 7, 11 December 1936, No. 8.

III. De Familiegeschiedenis, 25 Dec. 1936, No. 9.

IV. De Handelscompagniën, 19 Febr. 1937, No. 13.
V. De latere Maarsseveensche familie, 5 Maart 1937, No. 14 en 19 Maart 1937, No. 15.
VI. De komst in Utrecht, 2 April 1937, No. 16.
VII. De eerste Utrechtsche Parnassijn Isaac Eleazar van Lier, 16 April 1937, No. 17.
VIII. De emancipatie als Joden, 30 April 1937, No. 18.

IX. Parnassijns der Hongduitsche Joodsche  gemeente te Utrecht 25 Juni 1937,

X De laatste kerkbestuurder Salomon alias Pam(mis) van Lier, 23 Juli 1937, No. 24.

No. 193 ,Bij de installatie van Opperrabbijn Sarlouis“, in het feestnummer „Installatie van den Opperrabbijn van Amsterdam” van het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, van 17 Dec. 1936 (3 Tebet 5697), 52 Jaarg., No. 42.

top

1937

No. 194 „Een Joodsche Oranjehulde in de Utrechtsche Dom” (Toespraak van Jacob Hartog van Amersfoort tot Prins Willem IV in 1747), in het Nieuw Isr. Weekblad van 1 Januari 1937.

No. 195 „Een Joodsch contract met den heere Prince van Orange” (Sr Mose Machado en Prins Willem III in 1675 over munitie-, broodleverantie aan het leger, benevens over de betaling van soldij), in hetzelfde No. als het voorgaande No. 194), beiden ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard der Nederlanden op Donderdag 7 Januari 1937.

No. 196 „Een paar vergeten Oranjebloesems uit de gedenkbladen van Neerlands Israël.” (I. Het Prinselijk bezoek aan Rabbi Jacob Juda Leon te Amsterdam in 1642. II. R. Joseph Hamburger op audiëntie in het Haagsche Paleis in 17663 In het Feest-Oranjenummer ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernard der Nederlanden van bet Centraal Blad voor Israël. in Ned., 52e Jaargang, No. 45 en van 17 Januari 1937 (24 Tebet 5697).

No. 197 „Joodsche indrukken van het Zwitsersche Kunstcongres“, in De Joodsche Middenstander van 8 Januari 1937, No. 10 (6e Jaargang).

No. 198 „De datering van ons Museumschip”, in Maandblad van Oud-Utrecht. 12e Jaargang, No. 1 (25 Januari 1937). N.B. Nadere toelichting van stelling III der dissertatie.

No. 199 „Mr Sutro over het Parnasambt in 1843″, in Nieuw Israël. Weekblad van 29 Januari 1937, Jaargang 72, Derde blad, No. 39. N.B. Voor …Joodsche Regentenfamilie” cf. No. 192.

No. 200 „Van de Joodsche boekentafel” (D. S. van Zuiden „Oranje en Israël”, A. M. Vaz Dias „Het Amsterdamsche Ghetto in vroegere eeuwen” en de voorgenomen uitgave der Misjnah met vertaling en verklaring van S. Hammelburg), in De Joodsche Middenstander van 5 Mrt 1937, 6e Jaargang, No. 14.

No. 201 ,Een Joods Historische excursie langs de Vecht“, in Neerland’s Jodendom, officieel orgaan van den bond van joodsche vereenigingen in Nederland van 22 Juli 1937, 4e Jaargang, No. 14.

No. 202 „Een taalstrijd om het Jiddisch uit de vorige eeuw“, in Eigen Volk, Maand. blad voor Folklore en Dialect met Heraldisch. en Genealogisch Bijvoegsel. Negende Jaargang 1937, zevende aflevering „Hooimaand”.

No. 203 „De archieven berustend onder het Kerkbestuur der Nederlandsch-lsraél. Gemeente te Utrecht“, 54 bldz. kl. folio stencilwerk, waarvan de titelomslag bedrukt is met het arcbiefstempelcliché van liet oudste cachet der gemeente. N.B. Dit werk is in opdracht van het Kerkbest. vervaardigd in 50 exempl.

No. 204 ,„Enkele historische aanteekeningen over de opvatting van het Synagogale Koorgezang“, in De Joodse Middenstander van 20 Augustus 1937, No. 26, 6e Jaargang.

No. 205 „Anna Maria van Schurman”, in Eigen Haard, 63ste Jaargang, No. 44, van 30 October 1937 (met reproductie van haar portret, miniatuur op koper naar Cornelis Jans. van Ceulen in het Centr. Museum te Utrecht).

No. 206 „Een chazzansbenoeming door Gedeputeerde Staten“, in De Joodsche Middenstander van 12 November 1937. No. 6, 7de Jaargang. N.B. De stukken van No. 4 dezer bibliographie in extenso.)

No. 207 „Het jodenkerkhof onder Tienhoven” met 5 illustraties in „1912/1937″. Jubileum-Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1937.

No. 208 „De Joodsche gemeente van Amsterdam in 1617 volgens het Inquisitiearchief te Lissabon“, cf. No. 152, in De Joodsche Middenstander van 2$ December 1937, Jaargang 7, No. 9 en 7 Januari 1938, Jaargang 7. No. 10.

top

1938

No. 209 „Ambitieuze Chazaniem“, vgl. No. 4 en 206, in De Joodsche Middenstander van 4 Maart 1938, Jaargang 7, No. 14.

No. 210 „Oude Schilderijen herontdekt”, in Utrechtsch Dagblad van Zaterdag 12 Maart 1938, Avondbl.

No. 211 „Zeven eeuwen Joodsch verleden van Arnhem“, in De Joodsche Middenstander van 18 Maart 1938, Jaarg. 7, No. 15.

No. 212 „De Joodsche Archieven v. Utrecht“. in De Joodsche Middenstander van 29 April 1938, Jaargang 7, No. 18. N.B. De inleidingen van No. 203 herdrukt met een summier overzicht der Archivalia. Vervolg 24 Juni 1938, Jrg. 7, No. 21.

No. 213 „De Hebreeuwsche typographie van Utrecht“, in Het Graphisch Museum, 32 p.. Tweede gedeelte: zevende Jaargang, No. 3 (met 13 illustraties, waarvan één in 2 kleuren).

No. 214 „Maximilian Landau“: „Beiträge Zum “ Chazarenproblem”. Schriften der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums, No. 43. Stephan Münz, Jüdischer Buchverlag und Buchvertrieb, Breslau 1938. Boekbespreking in „Historia”, Jaargang 4, No. 4, Mei 1938.

No. 215 „De opgravingen op het Domplein”, in het Utrecht Dagblad van Woensdag I Juni 1938, Avondbl. N.B. Aansluitend aan het protest van Mej. Dr A. Roes, Priv. docente aan de Rijks Universiteit te Utrecht tegen het ontnemen van de leiding aan Prof. Dr C. W. Vollgraff, Hoogleraar te Utrecht.

No. 216 „De opgravingen op het Domplein” (korte repliek op het ingezonden stuk van den anonymus uit Academische kringen van het U. D. van 7 Juni, waarin No. 215 wordt voorgesteld als te zijn om B. en W. van Utrecht persoonlijk onaangenaam te zijn; het ging slechts tegen de onjuiste voorlichting, die dit college hierin genoten had). Utrechtsch Dagblad van Maandag 13 Juni 1938, Ochtendblad.

No. 217 „De politieke Utrechtsche opgravingen”, gestencild rondschrijven in 25 exemplaren aan de pers. Hiervan alleen een citaat opgenomen met commentaar onder de titel „Politieke” opgravingen. Tweeërlei geschiedenisopvatting in liet geding, in de (R.K.) Utrechtsche Courant, Dagbladuitgave voor Stad en Provincie, van Donderdag 7 Juli 1938.

[Voor een samenvatting van de discussie in 215-217 zie “Dan zullen allen juichen geschiedenis van twintig jaar conflicten over het archeologisch onderzoek op het Domplein te Utrecht (1929-1949)

No. 218 „Oud-Hollandse modellen van de Tempel van Salomo.’ I. „Het escuriaal bij Madrid als het grootste model van de Tempel van Salomo“. II. „De uitvoering van de ontwerper van Villa ‘pandus door Leon Templo in Historia, 4-de Jaargang, No. 9, October 1938 (met 3 illustraties). III. „Het model van 1938 (met 3 reproducties naar tekeningen van Jan Luyken. IV. De reputatie van Leon’s model, 4e Jaargang, No. 12, Januari 1939 (met 3 reproducties, waarvan één naar een prent van Jan Luyken). V. „Het Utrechtse model van Prof. David Mill“, 5e Jaargang, No. 3, April 1939 (met 2 reproducties). VI. „Het Amsterdamse model lan Reich”, 5e jaargang, No. 3, April 1939.

No. 219 „De geschiedenis der Joden te Overijssel”, „De oudste tijden”, in De Joodsche Middenstander, Jaargang 8, No. 6, 11 November 1938. II. „Portugese Pioniers”, in het No. Van 06-01-1939, Jaargang 8 No.10, III. „De nederzettingen in de Provincie” in het No. van 4 Augustus 1939, No. 24, Jaargang 8, No. 24. IV. „De Joodsche gildebroers van Zwolle” in het No. van 13 en 27 October 1939, No. 5 en 5, 13 en 27 October 1939, No. 4 en 5, Jaargang 9. V. „De Zwolsche Synagoge” in het No. van 19 Januari en 2 Februari 1940, No. 11 en 12, Jaargang 9. VI. „Van Kolonies tot Synagogaal Ressort” in het No. van 26 April 1940, No. 18, Jaargang 9.

No. 220 „Morele en geestelijke herbewapening” in Anachnoe, Orgaan der Zion. Jeugdvereniging Benee Amenoe. Jeugdvereniging Benee Amenoe, afd. Utrecht der Joodse Jeugdfederatie, 6e Jaargang No. 3, November 1938, Chesjwan 5699.

No. 221 „Duitsche vluchtelingen naar Suriname? Ingezonden stuk inzake de Duitse Pogroms ten einde de Joden Savanne ter beschikking te stellen, in het „Utrechtsch Dagblad” van Donderdag 17 November 1938, Avondblad.

No. 222 „Harteveld, de plaets van den Hr David Mendes da Silva (te Maarssen)” in Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1938 niet twee illustraties). Hiervan overdrukken met aparte titel.

No. 223 „Gegevens omtrent de Geschiedenis der Vechtstreek in het Rijks-Archief te Utrecht” in het Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1938.

top

1939

No. 224 „De beide oudste Synagogenfeesten van Utrecht “; bij het 150-jarig bestaan der Gemeente in het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland van 16 Februari 1939. Tweede blad (geheel aan deze herdenking gewijd) N.B. Feest 200-jarig bestaan Universiteit 1836 en inwijding Synagoge 1849.

No. 225 „Anderhalve eeuw Joodsch leven te Utrecht” feestbijdrage bij het 150-jarig bestaan der Ned. Isr. Gem. te Utrecht bewerkt naar No. 203 in De Joodsche Middenstander, Jaargang 8; No. 13 (3 Maart 1939).

No. 226 „Bij het 150-jarig bestaan der Joodsche Gemeente te Utrecht, de vestiging op voorspraak van den Prins van Oranje verleend” met portret van Willem V door Bolomey. Regeringsbesluit tentoonstelling te Zeist in Nieuw Israëlietisch Weekblad van 25 Mei 1939 (5 Adar 5699), Jaargang 74 No. 4.

No. 227 „Het Portugeesch-Joodsche Kerkhof te Ouderkerk” verslag van een voordracht en rondleiding gehouden op ..-.. 1939. – Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1939 p. XXIV—p. XXVIII met reproductie van een door den heer G. Adriaans te Amersfoort gemaakte krijttekening van de „Gebeeldhouwde zerken”.

top

1940

No. 228 „De Joodse Gemeenten buiten Amsterdam” in „Geschiedenis der Joden in Nederland” onder redactie van Dr Flk Brugmans en Drs A. Frank, geïllustreerd. (Eerste deel tot circa 1795) 1940 Amsterdam Van Holkema c’k Warenderf N.V. (Tweede Boek IV) p. 382—p. 454 met illustraties. Synagoge Boompjes te Rotterdam (Exterieur en Interieur), twee Soekoth-Paneelschilderijen uit het bezit van Zwarts, Harteveld te Maarssen, Portug. Syn. te ’s Gravenhage, Opperrabbijnen Saruo, Saul Halevie, Breslauer, Stibbe, Benjamin Cohen en echtgenote, Mozes Henriques, en Tobias Boas.

No. 229 „De oudste Pesak Dien van Amerika” responsum van Suriname (Dr Aren de Desma) naar Maarssen (Benjamin Dias Branden) in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 21 Maart 1940 (11 Adar II 5700) 56e Jaargang No. 3.

No. 230 Mr J. Hamburger ADzn levensbericht in Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland VI Amsterdam 1940 p. XII—p. XV.

No. 231 ,De Hebreeuwse teksten van het Prinsenraam te Gouda” in „Historia”, 6e Jaargang, Juli 1940, met twee illustraties en een naschrift van Prof. Dr J. L. Palache. N.B. Over dit onderwerp had Mr A. A. J. Rijksen te Gouda in het Maart no. een artikel gepubliceerd. Hij las: dat Gericht Sakcharja en ’t Gericht Chananie. Mijn lezing is Deut (rich) Crabeth, Saxonia en Th(eutrich) Crabeth, Guillaume) Auranje. „Dit artikel geschreven tijdens de eerste dagen der Duitse bezetting.” (Med. Zwarts).

No. 232 „Uit de historie van de vaderlandsche bouwmaterialen”: „Het Romeinsche beton in „Hafabo” Officieel orgaan der Vereeniging v. handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin) 23e Jaargang, nummer Augustus 1940 met 2 foto’s opgravingen Utrechtse Domplein. „Geschreven op verzoek der Directie van De Erven H. Trip Utrecht voor wie een gedenkboek was vervaardigd door mij dat niet gedrukt is.” (Med. Zwarts).

top

1947

No. 233 Luxemburg (Overkerck) : de pauwenhof van den heer Pereira (te Maarssen)